SAVORY Social Enterprise
ခ်င္းေတာင္ေဒသတြင္ ေကာ္ဖီပင္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းစသည္တို႔၏ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ရင္း အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္။
ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မိသားစု၀င္ေငြကို ရရွိမည္သာမက မိုးေခၚေတာမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေစမည္။
ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေျမကိုေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ရွည္ေျမအငွားစိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳမည္။
ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေရာက္ေနေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္ အရင္းႏွီးထည့္၀င္ႏိုင္ရန္စီမံမည္။ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူ၊ ေျမပိုင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကို ဥပေဒအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း အာမခံမႈ ေပးႏိုင္ရမည္။
ထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ထုတ္ေရာင္းျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားၿပီး အသင့္စားသံုးႏိုင္မည့္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္သာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္။ ထုတ္လုပ္သည့္အပိုင္းတြင္လည္း ေဒသအလိုက္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔၍ တူရာလုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းယဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ စုေပါင္းစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုကို ေဖာ္ေဆာင္မည္။
ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္လည္း အဖြဲ႔လိုက္ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္မႈ ပံုစံျဖင့္ေစ်းႏုန္းႏွင့္ အရည္အေသြးကို ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ လက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္၏အျမင့္ဆံုး တန္ဖိုးကို အားလံုးမွ ရယူခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္း၌ ခ်င္းေတာင္ထြက္ အမွတ္တရပစၥည္းအျဖစ္ေရာင္းရန္၊ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ဆိုင္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ေပးရန္အတြက္ ေရာင္းရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွ မိမိေဒသထြက္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေစမည္။
Mater Plan
ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေဒသမ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ ၅၀ တြင္ ေကာ္ဖီကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေစမည္။ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ စိုက္ခင္းေနရာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရႏွင့္ ရႈခင္းစသည္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အရင္းအႏွီးမ်ား အေလအလြင့္မရွိေစရန္ စိတ္တူရာ လုပ္ငန္းစုမ်ားဖြဲ႔၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု ျဖစ္ေပၚလာေစရမည္။
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္
* မ်ိဳးေကာင္းေကာ္ဖီ ပ်ိဳးပင္မ်ားျဖန္႔ခ်ီျခင္း
* မ်ိဳးေဟာင္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္း
* ဥယ်ာဥ္ျခံေျမစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းသို႔
* တစ္ပိုင္တႏိုင္ထုတ္လုပ္ေရးမွ စုေပါင္းထုတ္လုပ္ေရးသို႔
Strategy
ဥယ်ဥ္ျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အေျခခံ၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မည္။ အပင္အေရအတြက္ႏွင့္ စိုက္ဧကအေပၚအေျခမခံပဲ အရည္အေသြးျပည့္ အားေကာင္းေသာ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အားေပးမည္။ ေကာ္ဖီပင္ႏွင့္တြဲစိုက္ႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးျမင့္အပင္မ်ားကို ပူတြဲစိုက္ပ်ိဳးမည္။
Tactic
အမ်ိဳးေကာင္း၍ ေသခ်ာေသာ ပ်ိဳးပင္ကိုေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေစမည္။ တျခားမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွွင့္ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္။ ၾသဂဲနစ္သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ တျခားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အားေပးမည္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ Michael Suantak
CEO/Co-Founder SAVORY Social Enterprise Khaikam Road, Ward 1, Khaikam Town, Chin State, Myanmar Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: +95 94498 17600 Facebook@SAVORYenterprise Website: www.SAVORY.chinhillscoffee.net
Chin Hills Coffee အေၾကာင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ - https://facebook.com/groups/chinhillscoffee Facebook မွ တဆင့္ဆက္သြယ္ရန္ - https://facebook.com/SAVORYenterprise Website ကိုေလ့လာရန္ - www.SAVORY.chinhillscoffee.net
#SAVORY #ChinHillsCoffee #SocialEnterprise

•   Nursing quality coffee plants

·         Building Coffee farm and production community

•   Organizing training and awareness raising workshop for the local farmers' community and consumers

·         Building community radio for coffee farmers in Valvum and Siyin valley areas

•  Research and Development (1. Coffee-based production such as Coffee Enemas, Coffee Wine, 2. Contract Farming model, 3. CBT development, 4. Tissue culture-based Orchid farming, 5. To produce cost-effective portable coffee roaster)

•   Improving coffee production and marketing (SAVORY Social Enterprise)

•   Implementing contract farming (2018, 22 Acres)

•   Servicing Training & Consultation (SAVORY Social Enterprise)

•  Planning Foods production industrial zone (SAVORY Social Enterprise) – Khaikam Town, Chin state

Past Activities

Since November, 2018 – Built the SAVORY Foods Factory in Khaikam Town by the SAVORY Social Enterprise, SAVORY Coffee Wine, SAVORY Grape Wine and SAVORY Chin Hills Coffee brands are produced and marketed.

Since October, 2018 – Started Travel and Tour services to the farms and region by SAVORY TRAVEL & TOUR, agreed that the 10% of the total profit will go directly to the Heisa FM the community radio project.

Since March 2018 - Finding and testing for Model farm water supply system, fundraise and implement water pipeline system.

Since January 2018 - Attend coffee related value-added products such as coffee wine, coffee scrub, coffee candy, coffee oil, coffee soap etc. workshops and training organized by the government and other organizations.

Since November 2017 – Started community radio project with 20 other local organizations in Tiddim and Tonzang township area which was supported by IMS – International Media Support and FOJO. Heisa FM, www.facebook.com/heisafmradio in Thuklai, Siyin valley and Phualva FM radio stations were started in Tiddim Township, Chin State.

February, July, and December 2017 - Organized and sent coffee farmers from around Myanmar to attend Coffee Training organized by Myanmar Government and the World Canaan Farmers' movement of Korea at MCFTC - Myanmar Canaan Famers' Training Center, Doekwin, Pyin Oo Lwin, Mandalay region.

Since March 2017 - Exchange visit for Coffee farms, factories and production are organized to exchange knowledge and skills among the coffee farmers and producers.

Since January 2017 – Coffee related training, support, and consultation services are offered around Myanmar. www.facebook.com/chinhillscoffee

Since December 2016 – SAVORY Social Enterprise bought coffee cherries and green bean from Chin Hills with good price and fair trade. They produce and marketing as SAVORY Chin Hills Coffee to the markets. www.facebook.com/SAVORYenterprise

Since December 2016 – Collect coffee related machines and tools. Now we have most of the required machines to start a commercial factory.

December 2016 - Nursery Farm was started to support coffee farmers with well-known coffee varieties. Targeted to produce 1000000 coffee plants to Chin Hills Coffee members.

December 2016 – Organized and attended a tentative 5-days long Post-Harvest Coffee Training at the Genius Coffee Estate and the research visit to the existing coffee farms and factories in Ywangan, Shan state.  

Since September 2016 – Research on 1. Coffee-based production such as Coffee Enemas, Coffee Wine, 2. Contract Farming model, 3. CBT development, 4. Tissue culture-based Orchid farming, 5. To produce cost-effective portable coffee roaster.

August 2016 - Organized participatory research workshop in Kale town as a follow-on experiment organized research trips and workshop with the coffee farmers on coffee cultivation in Chin state. Data collected about the challenges, area of cultivation, varieties, yield, methods of production, market strength, the price etc. www.chinhillscoffee.net    

Since July 2016 – Chin Hills Coffee Facebook group is created and update specifically for Coffee related information sharing, comment, and discussion. www.facebook.com/chinhillscoffee

•    Prepare for the best coffee varieties for 1 million coffee plants (Nursery Farm since 2016)

•    Initiate contract farming and replace the existing unknown coffee varieties (2018, 22 Acres)

•    Transform horticulture to commercial farm and substitute shifting cultivation (2020)

•    Promote CBT and add values to the farms (2020 - )

•    Foster individual to collective production (2022 - )

Put your order

When you want*
Name*
Email/Phone*
Chin Hills Coffee (250g)*
Quantity*
Phone/ Address details/ Any comment